. پنجشنبه  26 دی ماه ۹۸

. بیان معارف : حجـت الاسـلام شیخ محمد شریف

. سـخـنـران : حجت الاسلام شفیعی

. مـداح : حـاج سـیـد حـسـن عـلـوی نـژاد

عزاداری فاطمیه اول

|سخنرانی و مداحی|

حجت الاسلام شفیعی

حاج سید حسن علوی نژاد

پنجشنبه۳ بهمن ماه ازساعت ۲۰ الی ۲۲

بنیاد،خیابان شهید کریمی

مسجد محمد رسول الله(ص)